Türkçe alfabeye dönüştürerek kullandığımız Arkhaia Anatolika (ἀρχαία Ἀνατολικά)’nın anlamı “Eski Anadolu’ya Dair Şeyler” olarak çevrilebilir. Dergimizin odak noktasını Anadolu arkeolojisi üzerine yapılan çalışmalar oluşturduğundan, Arkhaia Anatolika ismi bu kapsamı tam anlamıyla yansıtmaktadır.

Dergimizin logosunu, meander motifinin çerçevelediği, ikiz idoller oluşturmaktadır. Alacahöyük kazısında bulunan ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen ikiz ana tanrıça idolleri, Anadolu’nun en erken evrelerinden itibaren yaygın olan ana tanrıça kültü ile doğrudan bağlantılıdır. İkiz tanrıça idollerini çerçeveleyen meander motifi ise Batı Anadolu’da gelişen yüksek uygarlığın yaşam kaynaklarından birini oluşturan Menderes Nehri’nin sembolize edilmiş şeklidir. Aslında bu motif Anadolu’da çok daha erken evrelerden itibaren bilinmekte ve pek çok kültüre ait sanat eserlerini süslemektedir. Arkhaia Anatolika Dergisi’nin logosunda Anadolu ile özdeşleşen bu iki simge birleştirilmiştir. 

Odak ve Kapsam

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nin ilgi sahasını tamamen Anadolu Arkeolojisi üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Asya ile Avrupa kıtası arasında bir köprü oluşturan Anadolu, tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda zengin bir kültür birikimine sahip olmuştur. Arkhaia Anatolika Dergisi, uygarlığın gelişmesine öncülük eden Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda dergi, Antropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik, Erken Hristiyanlık, Doğu Roma (Bizans) Sanatı, Sualtı Arkeolojisi, Arkeometri, Mimarlık Tarihi, Kültürel Miras ve ilgili alanlarda yazılmış, özgün sonuçlar içeren makaleleri kapsamaktadır. Arkhaia Anatolika Türkçe başta olmak üzere İngilizce ve Almanca yazılmış, alanına yenilik getiren, özgün ve nitelikli, kendi alanında bir boşluğu dolduracak, yeni buluntuların değerlendirildiği, yeni yaklaşımlar ya da öneriler sunan, bilimsel bir yöntemle ele alınan çalışmalara veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni görüşler sunan makalelere yer verir.

Yayın Politikası

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi hiçbir kurum ve kuruluş ile organik bir bağı bulunmayan, yılda bir kez yayınlanan, Uluslararası Hakemli bir E-Dergidir. Dergi kapsamında gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayınlanabilir. 

  • Arkhaia Anatolika Dergisi, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden, editoryal süreç, hakem değerlendirme süreci ve yayın aşaması dahil hiç bir ücret talep etmez.
  • Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu tamamen yazar(lar)ına ait olup, bu konuda dergi ve editörler sorumlu tutulamaz.
  • Yazarlar, kullandıkları kaynak ve materyallerin (resim, çizim, grafik etc.) telif hakkı ve kullanım izinlerini kontrol etmekle sorumludur. Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi, telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu konuda sorumluluğu kabul etmiş olurlar.

Yayın Programı: Açık erişim (Open Access) politikasını benimseyen Arkhaia Anatolika Dergisi yıl boyunca interaktif bir biçimde elektronik (online) ortamda yayımlanır. Değerlendirme süreci biten makaleler derginin web sitesinde (arkhaiaanatolika.org), yıl boyunca ilgili sayının içinde (Volume 6: Ocak-Aralık 2023) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır.

Erişim: Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi, açık kaynak erişim politikasını (Open Access) benimsemektedir. Kullanıcılar, dergide yayınlanan makalelerin tamamını tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstermek suretiyle bilimsel çalışmalarında bu makalelerden faydalanabilir. Bunun için yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almasına gerek yoktur. 

Arşiv: Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nin tüm sayıları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane Başkanlığı’nın Elektronik Yayın Derleme Sistemi’nde (EYDeS) arşivlenmektedir.

Taranan Indeksler: Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından taranmaktadır. Dergide yayınlanan makaleler 15 gün içinde ilgili indeklere iletilir.

Veri Platformları: Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi Index Copernicus International (ICI) ve Open Academic Journals Index (OAJI) veri platformlarında yer almaktadır.

Ücret Politikası: Arkhaia Anatolika Dergisi, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden, editöryal süreç, hakem değerlendirme süreci ve yayın aşaması dahil, hiç bir ücret talep etmez.

Yayın Etiği

Dergimizin etik görev ve sorumluluk politikaları, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan politikalar ile YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Arkhaia Anatolika Dergisi’nin Editörleri, bilimsel yayın alanına yüksek kaliteli çalışmaların eklenmesini sağlamak için katı etik politikalarla birlikte titiz bir çift taraflı kör hakem değerlendirme süreci uygular.

Editörler İçin Etik Kurallar

Editörler, Yayın Kurulu Üyeleri ve danışman Editörler, Derginin bütünlüğünün denetlenmesinden sorumludur. Dergi editörleri gönderilen bir makaleyi yayınlanmak üzere kabul etme veya reddetme konusunda tam sorumluluk ve yetkiye sahiptir. Editör, derginin yayın kurulu politikalarına göre yönlendirilebilir, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili olarak yürürlükte olan yasal gereklilikleri uygulayabilir. Editör, bu kararı verirken diğer editörler veya hakemlerin de görüşüne başvurabilir.

Editör, yazarların ırkına, cinsiyetine, dini inancına, etnik kökenine, vatandaşlığına veya politik felsefesine bakmaksızın, makaleleri içeriği açısından değerlendirecektir. Gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarına yol açabilecek durumlardan kaçınılacaktır.

Editör ve editör ekibi, değerlendirmeye alınan bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi hakemler ve olası hakemler dışında kimseye açıklamamalıdır. Gönderilen bir yazıda ifşa edilen yayınlanmamış bilgiler, argümanlar veya yorumlar, yazarın rızası dışında bir editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır.

Yayınlanmış bir makalenin içeriğinin veya sonuçlarının hatalı olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunan editör, bir düzeltme veya geri çekmenin yayınlanmasını teşvik etmelidir.

Hakemler için Etik Kurallar

Bağımsız bilim insanları tarafından yapılan makale incelemeleri, bilimsel girişimin temel bir bileşenidir ve tüm bilim insanlarının sürece katılma yükümlülüğü vardır.

Hakem değerlendirmesi, karar verme aşamasında editöre ve editoryal iletişim yoluyla da yazarların makaleyi geliştirmesine yardımcı olabilir.

Makale konusu hakkında uzman olmayan veya verilen sürede makaleyi incelemeyi tamamlayamayacak olan hakemler bu durumu editöre bildirmeli ve inceleme sürecinden kendisini mazur görmelidir.

İncelemeler objektif bir şekilde yapılmalıdır. Kişisel eleştiriler hiçbir durumda uygun değildir.

Hakemler makale hakkındaki yorumlarını ve kararlarını, editörlerin ve yazarların anlayabileceği şekilde açıkça ifade etmeli ve bunları desteklemelidir.

Hakemler, yazarlar tarafından alıntı yapılmayan, aynı konuda yazılmış makaleler hakkında yazarı uyarmalı ve bu çalışmaları açıkça belirtmelidir. Ayrıca hakemler değerlendirilen makale ile aynı anda, basılmak üzere başka bir dergiye/kitaba gönderilen makale arasında bir benzerlik tespit ederlerse, bunu editöre bildirmelidir.

Hakemler, yazarın rızası dışında, incelenen bir yazıda yer alan yayınlanmamış bilgileri, argümanları veya yorumları kullanmamalı veya üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır.

Hakemler, ilgili yazar ile kişi ve kurumlar arasında çıkar çatışmaları içeren makaleleri dikkate almamalıdır.

Hakemler, Microsoft Word veya PDF formatında sunulan raporlar için, yorumlarında veya verilerinde yazarlara kimliklerini açıklamamaya dikkat etmelidir.

Yazarlar İçin Etik Kurallar

Gönderilen makale, orijinal bir çalışmayı içermeli ve sözlü, poster veya özet formatları dışında başka bir dergi veya kitapta yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Mükerrer yayınlar asla kabul edilemez.

Yazarlar, daha önce yayınlanmış materyallerin kullanımı için orijinal yayıncıdan izin almalıdır.

Makale, başkalarının çalışmayı tekrar edebilmesi için kamuya açık bilgi kaynaklarının yer aldığı referanslar içermelidir.

Gönderilen makalenin, aynı yazarların çalışmaları da dahil olmak üzere, önceki yayınlanmış çalışmalardan türetilen herhangi bir kısmı uygun şekilde alıntılanmalıdır.

Yazarlar, çalışmanın yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Diğer katkıda bulunan kişilerin tümü ortak yazar olarak listelenmelidir.

Araştırmayı gerçekleştiren ve makalenin sorumluluğunu üstlenen yazar(lar)ın yanı sıra verilerin toplanması, derlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında çalışmaya katkı sağlayan araştırmacı(lar) da katılımcı olarak kabul edilmeli veya listelenmelidir.

İlgili yazar, çalışmaya dahil olan tüm araştırmacıların ortak yazar olarak belirlendiği, tüm ortak yazarların makalenin son versiyonunu görüp onayladığı ve yayın için gönderilmesini kabul ettiği konusunda sorumludur.

Makale eleştirileri ve makale yorumları bilimsel içerikli olmalı ve polemik içermemelidir.

Yazarlar elektronik ortamda yayınlanan makale üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar. Bu nedenle, yazarlar mizanpajı tamamlanan makaleleri gözden geçirirken ve düzeltirken çok dikkatli olmak zorundadırlar.

Etik Kuralların İhlali

Arkhaia Anatolika Yayın Kurulu; incelenmekte olan veya yayınlanan bir makaleye ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda, makale hakkında inceleme başlatmakla yükümlüdür. Değerlendirme aşamasında bir makaleye ilişkin telif hakkı ve intihal olduğu tespit edilirse makalenin değerlendirme süreci sonlandırılır ve makale yazara iade edilir. Yayınlanan bir makalede telif hakkı ve intihal tespit edilmesi durumunda ise makale geri çekilir.

İntihal

İntihal, başka birinin sözlerinin, fikirlerinin, buluşların, araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin, daha önce tamamlanmış araştırmaların bir bölümünün ya da tümünün size ait olduğunu düşünmeye sevk edebilecek şekilde yetkisiz ve onaysız kullanımıdır. İntihal, bir yazarın kendi çalışmalarından aldığı metin bölümlerinin, uygun şekilde atıfta bulunulmadan yeniden kullanılması biçiminde de olabilir. İntihalden kaçınmanın anahtarı, yazılarda önceki çalışmalara uygun atıf ve alıntı yapmaktır. Bilimsel literatürde alıntılar şekil olarak farklılık gösterse de işlevleri aynıdır; diğer bir deyişle, sunulan bilgilerin orijinal kaynağına işaret etmektir.

Arkhaia Anatolika, bilerek ya da bilmeyerek yapılan herhangi bir etik olmayan kopyalama veya intihal eylemine kesinlikle karşıdır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal açısından çapraz kontrol edilir. İncelemenin ilk aşamalarında intihal yapıldığı tespit edilen makaleler reddedilir ve dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmez. Yayınlandıktan sonra intihal tespit edilirse, Dergi inceleme yapacaktır. İntihal bulunursa, dergi yayın ofisi yazarın kurumu iletişime geçecektir. İntihal içeren belge, PDF'nin her sayfasına işaretlenecektir. İntihal boyutuna bağlı olarak, makale resmi olarak da geri çekilebilir.

Geri Çekmeler

Bulguların uygun referans, izin veya gerekçe olmaksızın daha önce başka bir yerde yayınlandığına dair açık kanıt varsa, eser intihal ise ya da çalışma etik olmayan araştırmayı rapor ediyorsa makale geri çekilir.

Yazarlar, önemli bilimsel hatalar keşfettiklerinde geri çekmeler yayınlanabilir; diğer durumlarda, Editörler veya Yayın Kurulu geri çekmenin uygun olduğu sonucuna varabilir. Her durumda, geri çekme eyleminin nedeni ve karardan kimin sorumlu olduğu belirtilir.

Bir geri çekme yayınlandığında şunlar yapmalıdır:

• Etik ihlali tespit edilen makalenin başlığına "Geri Çekme" ibaresi eklenir.

• Özet ve tam metin içerikleri yerine makalenin geri çekilme nedenleri yazılır ve ayrıntılı olarak yayınlanır.

• Makalenin geri çekilme bildirimleri yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara gönderilir.

• Makalenin geri çekilme bildirimleri derginin indekslendiği kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz

Yazarlar, Arkhaia Anatolika tarafından değerlendirilen makalelerin Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu görüşlerine itiraz etme hakkını saklı tutar. Yazarlar, çalışmalarının değerlendirme sonucuna ilişkin itiraz gerekçelerini info@arkhaiaanotolika.org adresine göndermelidir. İtirazlar Yayın Kurulu tarafından incelenir ve en geç bir ay içinde yazarlara olumlu veya olumsuz cevap verilir. Yazarların itirazları olumlu bulunursa, Yayın Kurulu yeni hakemler atar ve değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

Fikri Mülkiyet Sorumlulukları Beyanı

Arkhaia Anatolika, bilimsel çalışmalara yer veren bir dergidir. Fikri mülkiyet hakları yazarlar tarafından korunur ve Arkhaia Anatolika'nın yetkisi değildir. Arkhaia Anatolika, makalelerini gönderen yazarların uyması gereken etik kurallar hakkında açıkça tanımlanmış bir beyana sahiptir ve her makale titiz bir hakem değerlendirme sürecinden geçer. Bu nedenle her bilimsel dergi gibi Arkhaia Anatolika da yayınladığı makalelerdeki her ifadenin doğruluğunu veya makalenin hiçbir kısmının önceki bir çalışmadan uygunsuz bir şekilde kopyalanmadığını garanti edemez. Arkhaia Anatolika, yayınlanan her çalışmanın haklarını ve ortaya atılan iddiaların geçerliliğini çözmek için büyük ölçüde bilimsel topluluğa ve yazarlara güvenmektedir. Arkhaia Anatolika, dergi rolüyle, hukuki kapsamına giren bir konu ortaya çıktığında hızlı ve kararlı bir şekilde hareket eder.

Şikayetler ve Geribildirim

Şikayet ve geri bildirimler editor@arkhaiaanatolika.org mail adresine iletilebilir. Okuyuculardan gelen şikayetler varsa, makalenin yayınlanma tarihinden itibaren 6 ay içinde cevap verilecektir.

Geri bildirim, okuyuculardan rapor edilen sonuçlar veya yayınlanan bir makalede kullanılan yöntemler hakkında kısa mektuplardır. Geri bildirim alındığında, yazarlar ve mümkünse Yorum ve Cevap kısımlarıyla birlikte paylaşılacaktır. Şikayetler ve Geribildirimler, Editörün takdirine bağlı olarak hakem incelemesine tabi tutulabilir.

Telif Hakkı ve İzinler 

Dergide yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) lisansına tabidir. Bu lisans ile taraflar, Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan tüm makaleleri ve bu makalelerde yer alan resim, çizim, grafik, tablo gibi görselleri ve ekleri kaynak göstermek şartıyla bilimsel çalışmalarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda paylaşabilir. Bu paylaşımlarda makalenin yazar(lar)ı, yayınlanan makalenin başlığı, dergi alıntısı ve DOI yer almalıdır.

Arkhaia Anatolika Dergisi’nde yayımlanan içeriklerin telif hakkı yazarlarına aittir. Yazarlar dergide yayınlanan makalelerinin açık kaynak erişimine açık olduğunu ve Creative Commons CC BY-NC 4.0 lisansının koşullarını kabul etmiş olurlar.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Paylaş!