Makale Gönderimi

Makalelerin web sayfasından sisteme yüklenmesi önerilir ( http://arkhaiaanatolika.org/MakaleGonder.asp?dil=0). Eğer sistemde bir sorun varsa e-posta yoluyla “arkhaianatolika@gmail.com” ya da “info@arkhaiaanatolika.org” adresine gönderilebilir. Makaleler WORD belgesi olarak yüklenmelidir (.doc ve .docx uzantısı kabul edilir).

Makaleler, aşağıda ana hatları verilen editöryal kriterlere uygun olarak, web sitemizde verilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Makale Değerlendirme Süreci

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi, Türkçe başta olmak üzere İngilizce ve Almanca yazılmış, alanına yenilik getiren, özgün ve nitelikli, kendi alanında bir boşluğu dolduracak, yeni buluntuların değerlendirildiği, yeni yaklaşımlar ya da öneriler sunan, bilimsel bir yöntemle ele alınan çalışmalara veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni görüşler sunan makalelere yer verir. Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Makale konusu ile ilgili yasal izin(ler) gerekiyorsa, yazar(lar) başvuru esnasında izin belgesini ya da belgelerini de göndermelidir. Makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için çalışma kapsamında yer alan görsellerin kaynak bilgileri açıkça ifade edilmeli, gerekirse izin belgeleri de eklenmelidir. 

Arkhaia Anatolika Dergisi, 2023 yılından itibaren dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde “Editöryal İç İnceleme” ve “Dış Hakem Değerlendirmesi” olmak üzere iki aşamalı bir süreç işletmektedir. Editöryal iç inceleme Baş Editör, Editör Yardımcıları ve Yayın Kurulu tarafından yürütülen bir aşamadır. Dış Hakem Değerlendirmesi ise alanında uzman en az iki hakemin “çift taraflı kör hakemlik” yöntemiyle makaleyi değerlendirdiği süreçtir. 

İnceleme Zamanı: Yayın Öncesi

Hakem Sayısı: İki İç Hakem (Editöryal İnceleme) - İki Dış Hakem (Akran Değerlendirmesi)

Yazar-Hakem Etkileşimi: Editör ve Editör Yardımcıları, iç ve dış hakemler ile yazarlar arasındaki tüm etkileşimlere aracılık eder. 

Hakem Etkileşimi: Hem iç hakemler hem dış hakemler sadece editörlerle iletişim kurabilir. 

İncelemede Geçen Süre: Ortalama 60 Gün / 9 Hafta  

İntihali Önleme Benzerlik Taraması: Yapılıyor – Turnitin  

Editöryal İç İnceleme (2-4 Hafta)

Editöryal Süreç: Baş Editör, dergiye gönderilen her bir makaleyi, derginin odak ve kapsamına uygunluğu, araştırma ve yazımda etik standartlara bağlılığı açısından inceler. Dergi yayın politikasına uygun makaleleri, editöryal inceleme için ilgili Editör Yardımcısı’na yönlendirir. Editör Yardımcısı, makaleyi dergi yazım kurallarına uygunluk açısından inceler ve makaleyi intihal tespiti için Turnitin taramasına tabi tutar. Bu aşamaları geçen makaleler ilgili Editör Yardımcıları tarafından Yayın Kurulu üyelerinden oluşan iki iç hakeme gönderilir.

Yayın Kurulu İncelemesi: Editöryal süreçte Yayın Kurulu üyelerinden iki iç hakem seçilir ve makaleler her iki iç hakeme “çift taraflı kör hakemlik (double-blind peer-review)” yöntemiyle gönderilir. Bu nedenle süreç boyunca iç hakemlerin kimliği yazar(lar)la, yazar(lar)ın kimliği de iç hakemlerle paylaşılmaz. İç hakemler, makaleyi konu, yöntem ve sonuçları açısından değerlendirerek, makalenin ayrıntılı değerlendirme sürecine alınıp alınamayacağı hakkında karar verirler. Yayın Kurulu üyelerinden birisinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü Yayın Kurulu üyesinin görüşüne sunulur. Makalenin dış hakem değerlendirme sürecine alınabilmesi için en az iki Yayın Kurulu üyesinin olumlu görüş bildirmesi gerekir.

İç Hakem incelemesinde “çift taraflı kör hakemlik” yöntemi uygulandığından, Yayın Kurulu üyelerinden birisi tarafından gönderilen makaleler de aynı sürece tabi tutulmakta ve süreç editörler tarafından yürütüldüğünden, iç hakemler yazar(lar)ın bilgilerine erişememektedir. 

Dış Hakem Değerlendirmesi (3-4 Hafta)

Hakem Değerlendirme Süreci: Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı “kör hakemlik (double-blind peer-review)” yöntemiyle gönderilir. Yazarın kimliği hakemlere açıklanmaz, hakem bilgileri de yazar ile paylaşılmaz. İncelemeyi kabul eden hakemlerin, değerlendirmesini 21 gün içerisinde tamamlaması beklenir. Özel durumlarda değerlendirme için hakeme 7 gün ek süre verilebilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakemin görüşüne sunulur. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakemler inceledikleri makaleyi;

 • Doğrudan kabul edebilir: Bu makaleler kabul edildiği gibi yayınlanır.
 • Küçük düzeltmeler ile kabul edebilir: Makaleler küçük revizyon için ilgili yazarlara iade edilir. Yeniden gönderilen makaleler, başka hakem değerlendirme süreci olmadan yayınlanır. Ancak Editör, gerekli gördüğü takdirde revize edilen makale hakkında Yayın Kurulu Üyeleri'nden ek inceleme veya yorum talep edebilir.
 • Geniş çaplı düzeltmeler önerebilir (hakemler çalışmayı yeniden inceler): Geniş çaplı düzeltme (büyük revizyon) talep edilen makaleler tam revizyon için ilgili yazarlara iade edilir. Yazar tarafından yeniden gönderilen makale, tam inceleme için her iki hakeme tekrar gönderilir. Bu süreç sonunda hakem(ler) kabul ya da red kararını belirtmek için Hakem Değerlendirme Formu’nu yeniden düzenlerler ve kararlarının gerekçeleri burada açıklanır. 
 • Reddedebilir: Red edilen makalelerin gerekçesi ayrıntılı olarak rapor edilir ve bu rapor Editor tarafından yazar ile paylaşılır. 

Hakemler makaleyi, özgünlüğü, yöntemi, bulguların düzenli olması, sonuçların tutarlı bir şekilde sunulması, alanına katkıları ve etik ilkelere uygunluğu bakımından değerlendirerek "Hakem Değerlendirme Formu" hazırlar. Hakem raporunda aşağıdaki hususlara ilişkin değerlendirmeler yer alır:

 • Makalenin amacı
 • Konunun önemi
 • Alanına katkısı
 • Yöntemi
 • Ulaşılan sonuç
 • Metin içindeki atıfların uygunluğu
 • Kaynaklar

Hakem görüşleri, Arkhaia Anatolika Dergisi’nin yayın kalitesinde temel belirleyicidir. Makale hakkındaki son karar Editör ve/veya Editörler tarafından verilir. Bu sürece bağlı olarak yayın konusundaki kesin sonuç yazara dört ay içerisinde bildirilmektedir.

Editöryal Kadro ve Yayın Kurulu Üyelerinin Çalışmalarına Yönelik Hakem Süreci İlkeleri

Arkhaia Anatolika Dergisi'nin editörleri tarafından yazılan editöryal yazılar ile analiz makaleleri dış hakem değerlendirmesinden geçmez. Derginin Editörleri ve Yayın Kurulu Üyeleri tarafından yazılan özgün araştırma makaleleri ise en az iki iç hakem ile en az iki dış hakeme, çift taraflı kör hakemlik kapsamında gönderilir. Süreç tamamlanıncaya kadar ilgili Editörlerin ve Yayın Kurulu Üyelerinin rolleri askıya alınır.

Yayın Aşaması

Yayına kabul edilen çalışma Baş Editör tarafından son kez okunur. Akabinde İngilizce dil kontrolüne gönderilir. Baş Editörün talepleri doğrultusunda yazar tarafından makalenin revize edilmesi istenir. Revize edilen metin Baş Editör tarafından mizanpaja gönderilir. Mizanpajı yapılan makaleler yayınlanmadan önce, son kontrollerinin yapılması için yazar(lar)a yönlendirilir. Son okuması yapılan ve yazar tarafından onaylanan makale dergi sayfasında elektronik formatta yayınlanır. Yazarlar, yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY-NC 4.0 lisansı altında açık erişime açılır.  

Arkhaia Anatolika Dergisi, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden, editöryal süreç, hakem değerlendirme süreci ve yayın aşaması dahil hiç bir ücret talep etmez. 

Yayın Sonrası Yorumlar

Yayınlanan makaleler, sosyal medya platformlarında tanıtılır ve etkileşim platform kullanıcıları tarafından takip edilir. 

YAZIM KURALLARI

 • Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Yazar(lar) gönderilen makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını ve aynı anda başka bir yerde yayımlanmak üzere gönderilmediğini önceden belirtmiş sayılırlar.
 • Makale metni A4 boyutunda, üstten ve soldan 3 cm, alttan ve sağdan 2 cm boşluk bırakılarak, “Book Antiqua” yazı karakterinde 11 punto; öz, abstract ve dipnotlar ise 9 punto, tek satır aralığında olmalıdır.
 • Dipnotlar her sayfanın altında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek şekilde yazılmalıdır.
 • Makaleler Türkçe, İngilizce ve Almanca yazılabilir. Türkçe yazılan makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki bir dilde yazılmış olan makalenin özeti ise, yazım dili ve Türkçe olmalıdır. Makalenin her iki dilde de başlığı gönderilmelidir.
 • Makalelerin özetinde en az 200, en fazla 500 kelime kullanılmalı; çalışmanın amacı, kapsamı, tespit ve sonuçlarla birlikte tüm içerik özette yer almalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde makalenin sonuna "Genişletilmiş Özet" de eklenebilir.
 • Makalelerde en az 5, en fazla 7 anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Makalelerin içerisinde bulunan ara başlıklarda küçük harf kullanılmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır.
 • Başvuru formunda, yazar(lar)ın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi ve telefon numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir.
 • Yazarların makalelerinde kendilerine ait ORCID numarasının olması zorunludur.
 • Makalelerde kullanılacak olan resim, çizim ve harita gibi görsellerin tamamı için sadece “fig.” kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir.
 • Metnin içerisinde “fig.” ibareleri parantez içinde verilmeli, ikiden fazla ardışık figür belirtilmek isteniyorsa iki rakam arasına boşluksuz kısa tire (fig. 3-5), ardışık değil ise sayılar arasına virgül ve bir boşluk bırakılmalıdır (fig. 3, 5).
 • Figürler, metinden bağımsız olarak, 300 dpi çözünürlüğünde “jpeg” veya “tiff” formatında olmalıdır.
 • Bir başka kaynaktan alınan figürlerin sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Bu nedenle kaynak belirtilmelidir.
 • Bibliyografya bölümü makalenin sonunda yer almalıdır. Metinde kullanılan kaynaklar; yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (varsa levha, figür, no.) şeklinde kısaltma olarak verilmelidir, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir.
 • Dipnot ve kaynakçada bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri kullanılacak ise yıldan sonra alfabetik sıraya göre küçük harf eklenmelidir (Özgan 2002a, 87; Özgan 2002b, 325).
 • Bibliyografya bölümünde bir yazar iki soyadı taşıyorsa, soyadları arasında boşluk bırakılmaksızın kısa tire kullanılmalıdır (Işınak-Bruce). 
 •  Makale içinde kullanılan tüm kaynakların künyeleri Bibliyografya bölümünde APA stiline göre yazılmalıdır. (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples).
 • Süreli yayınların kısaltmaları için AJA Abbreviations kullanılmalıdır. Bu listede yer almayan süreli yayınların ise tam ismi yazılmalıdır. (https://www.ajaonline.org/submissions/journals-series).

 

Bibliyografya Örnekleri ve Dipnot Gösterimi

PDF İndir

Tek yazarlı kitaplar

Coulton, J. J. (1976). The Architectural Development of the Greek Stoa. Clarendon Press.

Coulton 1976, 77.

İki yazarlı kitaplar

Machatschek, A. ve Schwarz, M. (1981). Bauforschungen in Selge. Austrian Academy of Sciences Press.

1 Machatschek ve Schwarz 1981, 118, fig. 7.

Üç ya da daha fazla yazarlı kitaplar

İplikçioğlu, B., Çelgin, G. ve Çelgin, A. V. (1991). Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium 1. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

1 İplikçioğlu et al. 1991, 15-18.

Edit edilmiş kitapta bölüm

Özgan, R. (1997). Zwei hellenistische Werke aus Stratonikeia. I. Jenkins ve G. B. Waywell (Eds.), Sculptors and Sculpture of Caria and the Dodecanese (ss. 114-119). British Museum Press.

1 Özgan 1997, 115, fig. 2a-b.

Dergide makale

Büyüközer, A. (2015). Lagina Hekate Kutsal Alanı Güney Propylonu. Cedrus, III, 67-87.
http://dx.doi.org/10.13113/CEDRUS.2015011396

1 Büyüközer 2015, 70-75.

İki yazarlı makaleler

Dedeoğlu, F. ve Ozan, A. (2016). What Happened in Inland Southwestern Anatolia Before 5500 BC? A Review of the Archaeological Evidence from the Selcen-Örenarası Settlement. Olba, XXIV, 1-30.

1 Dedeoğlu ve Ozan 2016, 25-28.

Üç ya da daha fazla yazarlı makaleler

Andreau, J., Schmitt-Pantel, P. ve Schnapp, A. (1978). Paul Veyne et l’évergétisme. AnnÉconSocCiv, 33(2), 307-325.

1 Andreau et al. 1978, 307-308.

Kongre-Sempozyum Bildirileri (Proceeding)

Bingöl, O. (2012). Neue Erkenntnisse am Tempel der Artemis Leukophryene in Magnesia. T. Schulz (Ed.), Dipteros und Pseudodipteros. Bauhistorische und Archäologische Forschungen. Internationale Tagung (13-15.11.2009, Regensburg), Byzas 12, 113-121.

1 Bingöl 2012, 115.

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıf

Bruns-Özgan, C. (2002a). Knidos Antik Kent Rehberi. Pozitif Matbaacılık.

1 Bruns-Özgan 2002a, 25.

Bruns-Özgan, C. (2002b). Eine frühkaiserzeitliche Stoa in Knidos und ihre Funde. C. Berns, H. von Hesberg, L. Vandeput ve M. Waelkens (Eds.), Patris und Imperium, BABesch Supplement 8, 247-256.

2 Bruns-Özgan 2002b, 250, fig. 3.

Tez (Doktora & Yüksek Lisans)

Gider-Büyüközer, Z. (2013). Karia Bölgesi Dor Mimarisi [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Gider-Büyüközer 2013, 256.

Çevirisi yapılmış yayınlar

De Bernardi Ferrero, D. (1990). Batı Anadolu’nun Eski Çağ Tiyatroları (Çev. E. Özbayoğlu). Dönmez Offset.

1 De Bernardi Ferrero 1990, 115-118.

Elektronik kaynaklar

Muth, S. (2006). Bild & Text auf Römischen Münzen. Zur Seltenheit einer scheinbar naheliegenden Medienkombination. Ikonotexte – Duale Mediensituationen. Ed. P. von Möllendorf. Online-Publikation der Akten einer interdisziplinären Tagung in Gießen / Rauischholzen. Feb. 17–19, 2006. url: http://fss.plone.uni-giessen.de/fss/fbz/fb04/institute/altertum/philologie/dokumentationen/ikonotexte-duale-mediensituationen/ikonotexte_programm /bild - und - text - auf - romischen - munzen / file /muth.pdf (erişim: 15 Mart 2015).

1 Muth 2006, 14-17.

 

Yunanca Metinler ve Fontlar

Makale kapsamında yer alan Yunanca metinler için çoklu dil desteği bulunan (politonik) Unicode font kullanılmalıdır. Tercih edilen örnekler “Times New Roman”, “Palatino Linotype”, “Palaios” ve “New Athena Unicode” fontlarıdır. Özel simge ya da işaretler için gerekli olması durumunda bu fontlar dışında bir font kullanılmış ise konu hakkında editörlere bilgi verilmelidir.

Antik (Yunan ve Latin) Yazarlar ve Eserleri

Antik yazarların ve eserlerinin isimlerinin kısaltmalarında Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike kapsamında bulunan Antike Autoren listesine uyulması tavsiye edilmektedir.

Hdt. I, 171.

Strab. XIV, 2, 16 (C 656)

Plin. nat. V, 107.

Antik (Yunan ve Latin) eserlerin bibliyografyaya eklenmemesi talep edilmektedir. Yalnızca orijinal metin edisyonu ya da tercümeler üzerinde karşılaştırmalı bir eleştiri yapılması halinde Antik (Yunan ve Latin) eserlerin bibliyografyaya eklenmesi gerekmektedir.

Plin. epist. (Genç Plinius) G. Plinius Caecilius Secundus, Epistulae; Kullanılan Metin ve Çeviriler: Pliny, Letters. With an English translation by W. Melmoth, (rev. W. H. L. Hutchinson). London 1963 (The Loeb Classical Library).

Plinius, Genç Plinius’un Anadolu Mektupları. (Çev.) Ç. Dürüşken – E. Özbayoğlu. İstanbul 2001.

 

Epigrafik Derlemeler (Corpus)

Epigrafik derleme (corpus) eserlerin kısaltmaları için DGE (Diccionario Griego-Español) List III ve Suppl. III kullanılması önerilmektedir  (http://dge.cchs.csic.es/lst/2lst3.htm).

Corpus içinde bulunan bir yazıta veya derleme içinde numara ile tanımlanmış bir ögeye atıf yapılacaksa;

I.Knidos, no. 6.                                              [İng.: I.Knidos, nr. 6.]

Eğer bir yazıtın belli bir satırına / satırlarına atıf yapılacaksa;

I.Knidos, no. 15 (sat. 2-3).                             [İng.: I.Knidos, nr. 15 (l. 2); I.Knidos, nr. 15 (ll. 2-3).]

Eğer Corpus metni içinde bir açıklamaya veya dipnota atıf yapılacaksa;

I.Knidos, 63.

I.Knidos, 52, dn. 12.                           [İng.:  I.Knidos, 52 fn. 12]

 

Kaynakça için künye

I.Knidos = Blümel, W. (1992). Die Inschriften von Knidos, Teil I. Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Bd. 41, Bonn.

 

Diğer Kısaltmalar

bk.

bakınız

dn.

dipnot

ca.

yaklaşık (circa)

vd.

ve devamı

et al.

ve diğerleri (et alii)

env.

envanter

fig(s).

figür(ler)

har.

harita

kat. no.

katalog numarası

kat.

katalog

krş.

karşılaştırınız

krş. örn.

karşılaştırma örnekleri

lev.

levha

ykl.

yaklaşık

Çev.

Çeviren

Ed./Eds.

Editör(ler)

no.

numara / numaralı öge

sat.

satır

col.

sütun

Y.

yükseklik

   U.   uzunluk

G.

genişlik

D.

derinlik

Ç.

çap

milattan önce

MS

milattan sonra

vol.

cilt / sayı

Hy.

harf yüksekliği

 

 

 

 

Paylaş!