Arkhaia Anatolika, Anadolu arkeolojisi üzerine bilimsel makaleler yayınlayan bir dergidir. Dergiye gönderilen yazıların içeriği; editöryal yazılar, orijinal araştırma makaleleri ile arkeolojik kazı ve yüzey araştırması raporu olabilir. Dergi, dikkatli bir hakem değerlendirmesi ve editoryal çalışma süreciyle okuyucularına en yüksek kalitede ve etkili makaleler sunmayı amaçlamaktadır. Editörlük sürecinde yer alan tüm konuların görev ve sorumlulukları Yayın Etiği bölümünde özetlenmiştir. Arkhaia Anatolika, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından ifade edilen temel yayın etiği ilkelerine bağlılığı teşvik etmek için yazarlar, hakemler ve editörlerle yakın işbirliği içinde çalışır. Dergiye gönderilen tüm yazıların COPE tarafından belirlenen etik davranış standartlarına uyması beklenir.

Makale Dili: Türkçe ve İngilizce

Makale Türleri: Araştırma Makalesi, Kazı Raporu, Yüzey Araştırması Raporu, Editöre Mektuplar

Yazar Değişikliği: Yazar değişikliği talebi, ancak makale yayına kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice incelemeli ve son gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamalıdır.

Makale Gönderme

Makaleler doğrudan Arkhaia Anatolika web sitesindeki çevrimiçi Yazı İşleri Ofisine gönderilmelidir: Makale Gönder

Online sistem yanıt vermiyorsa, başvurular e-posta ile arkhaianatolika@gmail.com adreslerine gönderilebilir. Yazılar word dosyası olarak gönderilmelidir (.doc ve .docx uzantılı yazılar kabul edilmektedir).

Sorumlu Yazar

Yazarlardan sorumlu bir yazar seçmeleri istenir. İlgili yazar aşağıdaki gerekliliklerden sorumludur: makale gönderimi, hakem değerlendirmesi, yayın süreci ve yayınlandıktan sonraki süreçte dergi ile tüm ortak yazarlar arasındaki iletişimleri yönetmek; yazarların adlarının, sıralamalarının ve bağlantılarının doğru olmasını sağlamak; listelenen tüm yazarların makaleyi gönderilmeden önce onaylamasını sağlamak; daha önce yayınlanmış materyali çoğaltmak için tüm izinlerin telif hakkı sahibinden alındığından emin olmak; tüm yazarların açıklamalarının ve beyanlarının makaleye uygun şekilde dahil edildiğinden emin olmak. Teknik ve organizasyonal nedenlerle, dergi ile yazışmalar sorumlu yazar ile yapılsa da, önemli yazışmaların kopyaları listelenen tüm yazarlara gönderilecektir.

Sorumlu yazar, "Yazar Katkı Oranı Beyanı"nı uygun şekilde doldurup, her bir yazara imzalattıktan sonra taratarak, sisteme yüklemelidir.

Sorumlu Yazar, bütün yazarların makaleye kayda değer katkıda bulunduklarını, makalenin nihai halini onayladıklarını ve Arkhaia Anatolika Dergisi’ne gönderilmesinde hemfikir olduklarını teyit eden "Telif Hakkı Anlaşması"nı imzalayarak, sisteme yüklemelidir.

Gönderim Beyanı

Makale gönderimi sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:

1. Sorumlu yazarın, ortak yazarlar tarafından makaleyi Arkhaia Anatolika Dergisi’ne göndermek için yetkilendirildiği,

2. Makalenin dergiye gönderilmesi; makalenin orijinal olduğu, başka bir yerde yayınlanmadığı veya yayınlanmak için sunulmadığı, intihal içermediği ve herhangi bir telif hakkını veya mahremiyet hakkını ihlal etmediği,

3. Makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.

Gönderimden Sonra

Gönderilen tüm yazılar, çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçer. Derginin editoryal kapsamına ve gerekliliklerine uymayan yazılar ön incelemeden sonra reddedilir. Diğer tüm yazılar yayına kabul edilmeden önce en az iki iç ve iki dış hakeme gönderilir. Hakem raporlarına göre makaleler minör veya majör revizyonlarla kabul edilebilir veya reddedilebilir. Büyük değişiklikler olması durumunda, yazarlar, hakemlerden ve editörlerden gelen tüm önerileri dikkate almak için makalelerin gözden geçirilmiş sürümlerini gerektiği kadar gönderebilirler. Daha detaylı bilgi için Makale Değerlendirme Süreci’ne bakınız.

Kabulden Sonra

Kabul edilen tüm makaleler resmi bir redaksiyon sürecinden geçer. Redaksiyon ve dizgi aşamaları tamamlandıktan ve makalenin son hali yazarlar tarafından onaylandıktan sonra makaleler dergi web sitesinde online olarak yayınlanır. Daha detaylı bilgi için Makale Değerlendirme Süreci’ne bakınız.

Yazarların Görev ve Sorumlulukları

Özgünlük: Yazarlar, tamamen orijinal eserler yazdıklarından, makalelerinde başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntı yapıldığından ve gerektiğinde izin alındığından emin olmalıdır.

İntihal: İntihal, başka birinin makalesini yazarın kendi makalesiymiş gibi 'kopyalaması', başka birinin makalesinin önemli bölümlerini (atıfta bulunmadan) kullanması veya farklı kelimelerle ifade etmesi, başkaları tarafından yürütülen araştırmaların sonuçlarını kendi ulaştığı sonuçlar olarak iddia etmesi gibi birçok şekilde olabilir. Her türlü intihal etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Birden Fazla, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayın: Bir yazar, aynı araştırmayı içeren makaleleri birden fazla dergide yayınlamamalıdır. Aynı yazının aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı bir davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Gizlilik: Makalelere hakemlik yapmak veya hibe başvuruları gibi gizli hizmetler sırasında elde edilen bilgiler, bu hizmetlerde yer alan çalışmanın yazarının açık yazılı izni olmaksızın kullanılmamalıdır.

Makalenin Yazarlığı: Yazarlık, rapor edilen çalışmanın tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunan kişilerle sınırlandırılmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir. Makalenin belirli önemli yönlerine (örneğin, dil düzenlemesi) katılan başka kişiler varsa, bunlar teşekkür bölümünde belirtilmelidir.

İlgili yazar, makaleye tüm uygun ortak yazarların dahil edildiğinden ve uygun olmayan ortak yazarların bulunmadığından ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Tüm yazarlar, çalışmalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebilecek, çalışmaya ön yargılı yaklaşacak diğer kişi veya kuruluşlarla olan mali ve kişisel ilişkilerini makalelerinde açıklamalıdır.

Hata Bildirimi: Bir yazar, kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık keşfettiğinde, derhal dergi editörünü veya yayıncısını bilgilendirmek ve editör tarafından gerekli görülmesi halinde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yükümlülüğündedir. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın bir hata içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, talep edildiğinde editöre kanıt sağlamak da dahil olmak üzere editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğündedir.

Paylaş!