Yayın İçeriği

2018 yılında kurulan Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi konusuna odaklanmış uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Arkhaia Anatolika Dergisi, özgün bilimsel yayınlar içerir. Dergiye gönderilen yazıların içeriği; editöryal yazılar, orijinal araştırma makaleleri ile arkeolojik kazı ve yüzey araştırması raporu olabilir. Editöryal çalışmalar dışında, dergide yayınlanan tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik sürecine tabidir. Arkhaia Anatolika yıllık olarak yayınlanmaktadır. Dergi kapsamında gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayınlanabilir.

Amaç ve Kapsam

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nin ilgi sahasını tamamen Anadolu Arkeolojisi üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Asya ile Avrupa kıtası arasında bir köprü oluşturan Anadolu, tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda zengin bir kültür birikimine sahip olmuştur. Arkhaia Anatolika Dergisi, uygarlığın gelişmesine öncülük eden Anadolu coğrafyasının tarihini ve kültürel geçmişini aydınlatacak,  Anadolu kültürlerinin araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunması ile kültürler arasındaki ilişkilerin yorumlanmasına yönelik akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Dergi, kronolojik olarak prehistorik dönemlerden başlayarak Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi, Geç Antik Çağ, Bizans Dönemi ve Orta Çağ’ı kapsamaktadır. Bu bağlamda dergide, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Nümizmatik, Eskiçağ Tarihi, Eski Çağ Filolojisi ve Epigrafisi, Geç Antik, Bizans ve Orta Çağ Tarihi ile Sanatı, Arkeometri, Zooarkeoloji, Antropoloji, Mimarlık Tarihi, Koruma ve Onarım, Kültürel Miras ve ilgili alanlarda yazılmış, özgün sonuçlar içeren makaleler yayınlanmaktadır. 

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi ile ilgili tüm alanlarda makaleler yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Açık erişim (Open Access) politikasını benimseyen Arkhaia Anatolika Dergisi yıl boyunca interaktif bir biçimde çevrimiçi yayımlanır. Değerlendirme süreci biten makaleler derginin web sitesinde (arkhaiaanatolika.org), yıl boyunca ilgili sayının içinde (Volume 6: Ocak-Aralık 2023) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili sayı tamamlanır. Arkhaia Anatolika Dergisi’nde yayınlanan tüm orijinal araştırma makalelerine, yayınlandıktan hemen sonra çevrimiçi olarak ücretsiz erişilebilir.

Arkhaia Anatolika Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik sürecine tabidir. Arkhaia Anatolika, tüm süreci her aşamada dikkatle denetler ve makalelerin zamanında yayınlanması için süreçte görev alan tüm aktörlerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Hakemler ve Yardımcı Editörler, makaleyi kabul etme veya reddetme konusunda nihai karardan sorumlu olan Baş Editör'e tavsiyede bulunur.

Arkhaia Anatolika, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından belirlenen temel yayın etiği ilkelerine bağlılığı teşvik etmek için yazarlar, hakemler ve editörlerle yakın işbirliği içinde çalışır. Dergiye gönderilen tüm yazıların COPE tarafından belirlenen etik davranış standartlarına uyması beklenir.

Konu Kategorisi: Sosyal Bilimler, Sanat ve Beşeri Bilimler

Beşeri Bilimler: Arkeoloji, Kültürel Çalışmalar, Dil Bilimi, Sanat, Tarih, Klasikler, Sanat ve Beşeri Bilimlerle İlgili Diğer Konular

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya, Yakın Doğu Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Antik Filoloji, Antik Epigrafi, Tarih, Antik Tarih, Sanat Tarihi, Geç Antik Çağ, Bizans Sanatı, Bizans Tarihi, Bizans Mimarisi, Ortaçağ Sanatı ve Mimarisi, Mimarlık Tarihi, Antropoloji, Paleoantropoloji, Fiziksel Antropoloji, Biyolojik Antropoloji, Zooarkeoloji, Arkeometri, Arkeolojik buluntular, Arkeolojik kazılar, Arkeolojik araştırmalar, Anadolu arkeolojisi, Anadolu tarihi, Greek mimarisi, Grek sanatı, Roma mimarisi, Roma sanatı, Kültürel Miras, Koruma ve Onarım

Tam Metin Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce (Latin Alfabesinde)

  • Makale Başlığı: Türkçe ve İngilizce
  • Öz: Türkçe ve İngilizce
  • Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce
  • Bibliyografya: Türkçe ve İngilizce

Makale Başvuruları

Arkhaia Anatolika Dergisi’ne gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Gönderilen makale, orijinal bir çalışmayı içermeli ve sözlü, poster veya özet formatları dışında başka bir dergi veya kitapta yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Mükerrer yayınlar asla kabul edilemez.

Makale konusu ile ilgili yasal izin(ler) gerekiyorsa, yazar(lar) başvuru esnasında izin belgesini ya da belgelerini de göndermelidir. Makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için çalışma kapsamında yer alan görsellerin kaynak bilgileri açıkça ifade edilmeli, gerekirse izin belgeleri de eklenmelidir. Yazar(lar) yazılarında kullanılan materyalin (resim, çizim, resim vb.) tüm sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Telif hakları konusunda Arkhaia Anatolika sorumluluk kabul etmez. Ayrıca dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuka uygunluğu münhasıran yazar(lar)ına aittir.

Anatolika Dergisi, aynı sayı için bir yazardan birden fazla makale başvurusunu kabul etmeyecektir. Ayrıca 2023 yılından itibaren üst üste iki sayıda aynı yazarın makalesine yer verilmeyecektir. Eğer makale ortak yazarlıysa ve bir önceki sayıda makalesi yayınlanan yazar, 2. ya da 3. yazar ise, makale değerlendirmeye alınacaktır.

15 Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan makale başvuruları bir sonraki sayı için değerlendirilecektir. Bu tarihten önce başvuruda bulunmasına rağmen, 31 Aralık 2023 tarihinde değerlendirme süreci tamamlanmayan makaleler de bir sonraki sayı için değerlendirilecektir.

Makalelerin Özgünlüğü

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi, alanına yenilik getiren, özgün ve nitelikli, kendi alanında bir boşluğu dolduracak, yeni buluntuların değerlendirildiği, yeni yaklaşımlar ya da öneriler sunan, bilimsel bir yöntemle ele alınan çalışmalara veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni görüşler sunan makalelere yer verir. Arkhaia Anatolika Dergisi, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak elde edilen yeni verilerin değerlendirilmesiyle ulaşılan sonuçlara yeni bir katkı sağlanıyorsa makaleler işleme alınabilir.

Arkhaia Anatolika Dergisi’ne gönderilen yazıların tüm yazarları, yazının veya herhangi bir bölümünün, orijinal olarak yazıldığını, bütününün ya da bir bölümünün başka bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini beyan etmelidir. Daha önce bir sempozyum/kongrede sunulan ve sadece özet olarak basılan araştırma makaleleri dergi kapsamında değerlendirilebilir. Gönderim sırasında yazarlar, makalede açıklanan çalışmanın daha önce bir toplantıda sunulup sunulmadığını, özetinin yayınlanıp yayınlanmadığını açıklamalıdır.

Okur Kitlesi

Hedef okuyucu kitlesi; arkeolojinin her alanı, Bizans Sanatı, Bizans Sanatı, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Eski Çağ Tarihi ve Antropoloji ile ilgili meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Arkhaia Anatolika Dergisi, uygarlığın gelişmesine öncülük eden Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Ayrıca sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağlamayı hedefler.

Özel Sayı

Arkhaia Anatolika Dergisi, Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayınlayabilir. Dergi Editör Kurulu akademisyenleri, bilim camiasını ilgilendiren konularda “Özel Sayı” düzenlemeye davet edebilir. Özel sayı için gönderilen tüm makaleler de normal makalelerle aynı editoryal ve hakemlik sürecine tabi tutulur.

Ücret Politikası

Arkhaia Anatolika Dergisi, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden, editöryal süreç, hakem değerlendirme süreci ve yayın aşaması dahil, hiç bir ücret talep etmez. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Arkhaia Anatolika Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Arkhaia Anatolika Dergisi’nin tüm giderleri imtiyaz sahibi tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı

Arkhaia Anatolika Dergisi’nde yayımlanan makalelerin telif hakkı yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Arkhaia Anatolika tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler. Bu lisans ile taraflar, Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan tüm makaleleri ve bu makalelerde yer alan resim, çizim, grafik, tablo gibi görselleri ve ekleri kaynak göstermek şartıyla bilimsel çalışmalarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda paylaşabilir. Bu paylaşımlarda makalenin yazar(lar)ı, yayınlanan makalenin başlığı, dergi alıntısı ve DOI yer almalıdır.

 

Paylaş!