Makale Türleri

Tüm makalelere, makalenin içeriğine bağlı olarak bir tür atanır. Bu, okuyucuları bekleyecekleri içeriğin stili (orijinal araştırma, arkeolojik kazı ve yüzey araştırması raporu vb.) hakkında bilgilendirerek ve arama sonuçlarına filtreler uygularken indeksleme hizmetleri için yararlıdır. Kapsamlı olmamakla birlikte, bu bölüm en yaygın makale türlerini detaylandırır. Editörler, yayınlanan bir makaleye hangi türün atanması gerektiği konusunda son sözü söyler. Arkhaia Anatolika Dergisi’nde yayınlanan makale türleri aşağıda detaylandırılmıştır.

Araştırma Makalesi: Araştırma makaleleri, dergi yayıncılığı dünyasında en yaygın makale türüdür. Alanlarına doğrudan katkıda bulunan orijinal araştırma sonuçlarını içerir. Araştırma makaleleri tüm disiplinler ve konu alanları için geçerlidir. Araştırma makaleleri alanında uzman bilim insanları tarafından yine aynı alanda akademik çalışmalarını sürdüren uzmanlar için yazılır. Makale içeriği, Öz, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Makaleye, alanındaki en son çalışmaların yer aldığı referanslar eklenmelidir.

Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırması Raporu: Arkeolojik raporlar, Türkiye'deki kazı, yüzey araştırmaları ve etnoarkeolojik saha çalışmalarının ön raporlarının yanı sıra nihai raporlarını içerir. Ayrıca çalışmalar sırasında kaydedilen arkeolojik buluntuları da yer verilir.

Editöryal Yazı: Editöryal Yazı, yeni bir derginin, yeni bir bölümün, yeni bir Genel Yayın Yönetmeninin, bir Özel Sayının veya davetli bir editörün lansmanını duyurmak için kullanılan hakemli olmayan metinlerdir. Editöryal yazıların çeşitli biçimleri vardır ve bunlar çeşitli bilimsel dergilerde farklı işlevlere hizmet eder. Editöryal Yazı, aynı sayıda çıkan bir veya birkaç orijinal makalede ele alınan bilimsel bir sorun veya tema üzerine yapılan bir yorum veya tartışmayı da içerebilir. Editöryal yazı sorunu gözden geçirebilir, çözülmemiş sorulara işaret edebilir ve ilgili makalelerin yazarları tarafından çıkarılan sonuçlara ilişkin yorum yapabilir.

Diğer editöryal yazılar, bilimsel bir konu hakkında bağımsız yorumlar yapan, soruna işaret eden, kanıtları gözden geçiren veya sadece bazı görüş veya kanaatleri ifade eden yazılardır. Bazı editöryal yazılar bilimsel bir alanı veya öğretim, teknoloji veya metodolojideki bazı yeni gelişmeleri tanımlar. Son olarak, editöryal yazılar, yayın politikasındaki değişiklikler veya sadece makale çağrısı gibi editörden dergi hakkında açıklamalar içerebilir. Ayrıca çok kişisel görüşler tercihen “Editöre Mektup” olarak yayınlanabilir.

Makale Hazırlama

Makaleniz için seçtiğiniz başlık, özet ve anahtar kelimeler, makalenizin yayınlandıktan sonra keşfedilmesinde önemli rol oynar. Pek çok araştırmacı, alanlarıyla alakalı içerik bulmak için Google gibi arama motorlarına güvendiğinden, bunların hepsinde anahtar kelimelerin dikkatli seçimi, bir makalenin okuyucu kitlesi ve alıntılanması gibi pek çok konuda büyük bir etkiye sahiptir. Arkhaia Anatolika Dergisi’ne gönderilecek olan makalelerin, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda hazırlanması önerilmektedir.

Yazı Tipi ve Kenar Boşlukları: Makale metni A4 boyutunda, “Book Antiqua” fontu ile 11 punto,  özet ve dipnotlar ise 9 punto yazılmalıdır. Tablolardaki metinler 9 punto olmalıdır. Kenar boşlukları üstte ve solda 3 cm, sağda ve altta 2 cm olmalıdır. Bk. Makale Şablonu

Kapak Sayfası: Makale ile birlikte yazar bilgilerini içeren bir kapak sayfası gönderilmelidir. Kapak sayfası, makalenin tam tanımlayıcı başlığını ve yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum, unvan, e-posta adresi, ORCID, posta adresi, telefon ve cep telefonu numarası gibi bilgileri içermelidir. Bk. Makale Şablonu

Makalenin Başlığı: İyi bir başlık, bir makalenin içeriğini yeterince tanımlayan mümkün olan en az kelimeyi içermelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeleri seçerken, "arkeoloji" veya "sanat tarihi" gibi geniş kapsamlı terimlerden kaçınmalı, bunun yerine makale için belirli bir odak noktası olan belirli metodolojiler, yazarlar veya alt disiplinler hedeflenmelidir. Anahtar kelimeler, indeksleme amacıyla makalenin ana konusunu listelemelidir, bu nedenle genel ve jenerik kelimelerin kullanılması önerilmez.

Makalenin konusuna dahil edilecek 5-7 anahtar kelime seçilmelidir.  İyi bilinen ve standart kısaltmalar dışında kısaltmaların anahtar kelime olarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Metin içinde herhangi bir yerde geçmeyen anahtar kelimeler kullanılmamalıdır.

Öz: Etkili bir özet, okuyucunun herhangi bir ek bağlantıya veya metne başvurmaya gerek duymadan makalenin temel noktalarını öğrenebileceği bir veya iki paragraftan oluşur. İyi bir özet, makaleyle ilişkili anahtar kelimelerin tümünü olmasa da çoğunu içermeli ve araştırmanızı daha kolay erişilebilir bir dilde iletmeyi amaçlamalıdır. Bu nedenle özetin olabildiğince geniş bir kitle tarafından anlaşılabilecek şekilde yazılması gerekir.

Öz, 200-500 kelime arasında olmalıdır. Araştırma geçmişi, bilimsel yaklaşım, yeni veriler, sonuçlar ile bilimsel katkıyı içermelidir. Makalenin amacını açıklamalı ve çalışmanın önemini ve yeniliğini vurgulayarak, en alakalı sonuçlara değinilmelidir. Makalenin araştırmaya katkısının anlaşılması için zorunlu olmadıkça, elde edilen sayısal verilere özette er verilmemelidir. Özette kısaltma, denklem, resim, şekil, tablo veya kaynak gösterilmemelidir. Özetteki bilgiler metnin geri kalanıyla uyumlu olmalıdır. Ayrıca makalenin sonuna kapsamlı bir özet/yapılandırılmış özet eklenebilir. Makale İngilizce ise, genişletilmiş özet gerekli değildir.

Giriş: Giriş bölümü, araştırmanın amacını açıkça tanımlamalıdır. Kısa bir tartışma ve geçmiş araştırmaların sonuçları ile birlikte ilgili önceki yayınlara yeterli referanslar verilmelidir. Sunulan araştırmanın bu bağlamdaki önemini açıklayan kısa bir bölüm eklenmelidir. Makalenin birincil ve ikincil amaçlarını ve bu çalışmada kullanılan metodolojinin neden seçildiğini ve neden yeni görüşler sağlayacağını açıkça belirtmelidir. Sadece konu ile ilgili asıl kaynaklar belirtilmeli ve bu bölümde mevcut çalışma ile ilgili veri veya bulgulara yer verilmemelidir.

Yöntem: Bu bölüm, okuyucunun bunların doğruluğunu yargılayabilmesi için araştırmada kullanılan tüm prosedürler, materyaller ve yöntemlerin (ör. veri kaynakları, katılımcılar, ölçekler, görüşmeler/incelemeler, temel ölçümler, uygulamalar, istatistiksel yöntemler) açık ve öz açıklamalarını içermelidir. Bu bölüm çalışmanın başında bilinen bulguları içermeli ve çalışma sırasındaki bulgular sonuçlar bölümünde raporlanmalıdır.

Bulgular: Sonuçlar metin, tablolar ve şekillerde mantıklı bir sırayla sunulmalı ve ana veya en önemli bulgular önce verilmelidir. Tablo veya şekillerdeki tüm veriler metin içinde tekrarlanmamalı; sadece en önemli gözlemler vurgulanmalı veya özetlenmelidir.

Tartışma: Araştırmanın bulguları, araştırmanın hipotezini destekleyen veya desteklemeyen bulgu ve sonuçlar tartışılmalı, sonuçlar literatürdeki diğer çalışmaların bulguları ile karşılaştırılmalı ve diğer çalışmalardan farklı olan bulgular irdelenmelidir. Çalışmanın yeni ve önemli yönleri ve bunlardan çıkan sonuçlar vurgulanmalı, böylece tartışma, yazarların elde edilen sonuçların önemini yorumlamasını sağlamalıdır. Araştırmadaki önemli bilgiler daha önce yayınlanmış çalışmalar bağlamında vurgulanmalı ve yorumlanmalıdır. Giriş veya Sonuçlar bölümünde değinilen veriler veya diğer bilgiler ayrıntılı olarak tekrar edilmemelidir.

Sonuç: Sonuç, sunulan çalışmada elde edilen sonuçların önemini ve yeniliğini kısa ve net bir şekilde açıklamalıdır. Bu bölüm sadece önceki bölümlerin içeriğinin tekrarı olmamalıdır. Sonuçlar çalışmanın hedefleriyle ilişkilendirilmeli, ancak verilerle yeterince desteklenmeyen niteliksiz ifadelerden ve sonuçlardan kaçınılmalıdır. Yeni hipotezler belirtilmelidir.

Şekil, Tablo ve Grafikler: Makalelerde kullanılacak olan resim, çizim ve harita gibi görsellerin tamamı için sadece “fig.” kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir.

• Metnin içerisinde “fig.” ibareleri parantez içinde verilmeli, ikiden fazla ardışık figür belirtilmek isteniyorsa iki rakam arasına boşluksuz kısa tire (fig. 3-5), ardışık değil ise sayılar arasına virgül ve bir boşluk bırakılmalıdır (fig. 3, 5).

• Figürler, metinden bağımsız olarak, 300 dpi çözünürlüğünde “jpeg” veya “tiff” formatında olmalıdır.

• Bir başka kaynaktan alınan figürlerin sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Bu nedenle kaynak belirtilmelidir.

• Tüm figürlerin açıklamalarının ve kaynaklarının yer aldığı Figürler Listesi, makalenin sonuna eklenmelidir.

Dipnotlar: Metin içinde alıntı yapılan kaynaklar ve açıklamalar sayfa sonunda, numaralandırılmış dipnot sistemiyle yazılmalıdır. Metinde kullanılan kaynaklar; yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (varsa levha, figür, no.) şeklinde kısaltma olarak verilmelidir. Bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir. Notlardaki bibliyografik alıntılar kronolojik sırayla gösterilmeli ve alıntı yapılan eserler bibliyografya bölümünde yer almalıdır. Birincil antik kaynaklara yapılan atıflar dışında metin içi alıntılar kullanılmamalıdır (bk. Chicago Manual of Style (16th ed.) 15.5-19 (author-date style).

Elektronik kaynaklara yapılan bibliyografik referanslar, okuyucuların orijinal belgeleri veya bilgi kaynaklarını bulmalarına olanak sağlayacak şekilde, mümkün olduğunca basılı kaynakların formatına yakın olmalıdır. Elektronik kaynakların basılı versiyonları varsa, en son ve eksiksiz versiyonlarına atıfta bulunulmalıdır.

Dipnot ve kaynakçada bir yazarın birden fazla kaynağına atıfta bulunuluyorsa, kaynaklar yayın tarihine göre sıralanmalıdır.

Eğer bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eserine atıfta bulunulmuşsa, yıldan sonra alfabetik sıraya göre küçük harf eklenmelidir (Özgan 2002a, 87; Özgan 2002b, 325).

Bir yazarın iki soyadı varsa, bu soyadlar boşluk bırakılmadan kısa çizgi ile ayrılmalıdır (Işınak-Bruce).

Referanslar: Bibliyografik referanslar Chicago Manual of Style (16th ed.) 15.5-19’a (yazar-tarih stili) göre hazırlanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur; bu nedenle, her referans iyice kontrol edilmelidir. Kaynaklar kapsamlı olmaktan ziyade seçici olmalıdır. Makale konusuyla bağlantılı olarak, tercihen referanslar son uluslararası yayınları içermelidir. Orijinal metin baskısı veya çeviriler üzerinden karşılaştırmalı bir eleştiri yapılmadıkça Yunanca ve Latince kaynaklara kaynakçada yer verilmemelidir. Kaynakça makalelerin sonunda yer almalıdır.

Süreli yayınların kısaltmaları için AJA Abbreviations kullanılmalıdır. Eğer yayın kısaltmaları bu listede yer almıyorsa, süreli yayınların tam ismi yazılmalıdır (Kazı Sonuçları Toplantısı vb.).

Bibliyografya Örnekleri ve Dipnot Gösterimi

Makaleler, ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırayla atıfta bulunulan tüm eserlerin bir listesi ile sona erer. Bibliyografik referanslar ve dipnotlar Chicago Manual of Style (16th ed.) 15.5-19’a (yazar-tarih stili) göre hazırlanmalıdır. Örnek alıntılar aşağıda verilmiştir.

Dipnot Örnekleri

Tek esere atıfta bulunma:                                                                                                         

1 Coulton 1976, 77.

2 Rotroff 2006, 150-151, fig. 63-66.

3 Garlan 2004, 170, no. 267-268.

Birden fazla esere atıfta bulunma:

1 Shoe 1936, 116-117; ayrıca bk. Schazmann 1932, 67, lev. 22.1-2; Brockmann 1968, 48-55.

2 Crampa 1972, no. 17 ve 21; Hellström 1985, 154; Hellström 1990, 58; Rumscheid 1994, 22.

Aynı yazara birden fazla atıfta bulunma:

1 Shoe 1936; Shoe 1950.

2 Bruns-Özgan 2002a, 25; Bruns-Özgan 2002b, 250, fig. 3.

Tartışma ve bibliyografik alıntılar içeren dipnotlar:                                                               

Tartışma içeren notlar ve bibliyografik alıntılar, yazar-tarih stilinde aşağıdaki gibi biçimlendirilmelidir:

1 Bean ve Cook (1955, 109), şehrin yaklaşık 200 m uzunluğunda büyük bir stadyuma, geniş bir agoraya ve sur duvarlarına sahip olduğunu belirtir.

2 Yazıt, Robert (1966, 96-98; krş. Roueché 1993, 152) tarafından yazı karakterine dayanılarak MS 1. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Aşağıdaki kısaltmalar kullanılmamalıdır: age, aynı eser, diğerleri, loc. cit., op. cit., passim.                                    

Süreli yayınların yazılışı

Süreli yayınların kısaltmaları için “AJA Abbreviations kullanılmalıdır (https://www.ajaonline.org/submissions/journals-series). Süreli yayının adı bu listede yoksa süreli yayının tam adı yazılmalıdır (Kazı Sonuçları Toplantısı vb.).

Sayfa veya levha numaraları

“Sonraki sayfa(lar)” için f. veya ff. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Kapsamlı sayfa numaraları boşluk bırakılmadan kısa çizgi ile şu şekilde belirtilmelidir:

20-23

105-109

223-235

Roma rakamları tam olarak verilmelidir:

vii-ix

cvii-cix

Referans Örnekleri

Tek yazarlı kitaplar

Coulton, J. J. 1976. The Architectural Development of the Greek Stoa. Oxford: Clarendon Press.

1 Coulton 1976, 77.

İki veya daha fazla yazarlı kitaplar

Machatschek, A., ve M. Schwarz. 1981. Bauforschungen in Selge. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

1 Machatschek ve Schwarz 1981, 118, fig. 7.

İplikçioğlu, B., G. Çelgin, ve A. V. Çelgin. 1991. Epigraphische Forschungen in Termessos und seinem Territorium 1. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

1 İplikçioğlu et al. 1991, 15-18.

Yazar olarak edit edilmiş veya tercüme edilmiş kitap

Picón, C.A., ed. 2007. Art of the Classical World in the Metropolitan Museum of Art: Greece, Cyprus, Etruria, Rome. New York: Metropolitan Museum of Art.

1 Picón 2007, 205-209.

Tercüme edilmiş kitap

De Bernardi Ferrero, D. 1990. Batı Anadolu’nun Eski Çağ Tiyatroları. Çev. E. Özbayoğlu. Ankara: Dönmez Offset.

1 De Bernardi Ferrero 1990, 115-118.

Edit edilmiş kitapta bölüm

Özgan, R. 1997. “Zwei hellenistische Werke aus Stratonikeia”. Sculptors and Sculpture of Caria and the Dodecanese, Eds. I. Jenkins ve G. B. Waywell, 114-119. London: British Museum Press.

1 Özgan 1997, 115, fig. 2a.

Bingöl, O. 2012. “Neue Erkenntnisse am Tempel der Artemis Leukophryene in Magnesia”. Dipteros und Pseudodipteros. Bauhistorische und Archäologische Forschungen, Ed. T. Schulz. Byzas 12, 113-121. İstanbul: Ege Yayınları

1 Bingöl 2012, 115.

Online bir dergide ve basılı bir dergide makale

Büyüközer, A. 2018. “The Sanctuary of Hekate at Lagina in the 4th Century BC”. Arkhaia Anatolika 1: 15-30. DOI: https://doi.org/10.32949/Arkhaia.2018.1.

1 Büyüközer 2018, 17-19.

Dedeoğlu, F., ve A. Ozan. 2016. “What Happened in Inland Southwestern Anatolia Before 5500 BC? A Review of the Archaeological Evidence from the Selcen-Örenarası Settlement”. Olba XXIV: 1-30.

1 Dedeoğlu ve Ozan 2016, 25-28.

 Andreau, J., P. Schmitt-Pantel, ve A. Schnapp. 1978. “Paul Veyne et l’évergétisme”. AnnÉconSocCiv 33(2): 307-325.

1 Andreau et al. 1978, 307-308.

 Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıf

Bruns-Özgan, C. 2002a. Knidos Antik Kent Rehberi. Konya: Pozitif Matbaacılık.

1 Bruns-Özgan 2002a, 25.

Bruns-Özgan, C. 2002b. “Eine frühkaiserzeitliche Stoa in Knidos und ihre Funde”. Patris und Imperium, Eds. C. Berns, H. von Hesberg, L. Vandeput, ve M. Waelken. BABesch Supplement 8, 247-256. Leuven; Paris; Dudley, MA: Peeters.

2 Bruns-Özgan 2002b, 250, fig. 3.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi

Gider-Büyüközer, Z. 2013. “Karia Bölgesi Dor Mimarisi.” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi.

1 Gider-Büyüközer 2013, 256.

Ünver, G. 2005. “Lykia ve Pamphylia’nın Latince ve Latince-Yunanca Çift Dilli Yazıtları Işığında Romalılaşma Süreci.” Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.

 

Yunanca Metinler ve Fontlar

Makale kapsamında yer alan Yunanca metinler için çoklu dil desteği bulunan (politonik) Unicode font kullanılmalıdır. Tercih edilen örnekler “Times New Roman”, “Palatino Linotype”, “Palaios” ve “New Athena Unicode” fontlarıdır. Özel simge ya da işaretler için gerekli olması durumunda bu fontlar dışında bir font kullanılmış ise konu hakkında editörlere bilgi verilmelidir.

Antik (Yunan ve Latin) Yazarlar ve Eserleri

Antik yazarların ve eserlerinin isimlerinin kısaltmalarında Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike kapsamında bulunan Antike Autoren listesine uyulması tavsiye edilmektedir.

Hdt. I, 171.

Strab. XIV, 2, 16 (C 656)

Plin. nat. V, 107.

Antik (Yunan ve Latin) eserlerin bibliyografyaya eklenmemesi talep edilmektedir. Yalnızca orijinal metin edisyonu ya da tercümeler üzerinde karşılaştırmalı bir eleştiri yapılması halinde Antik (Yunan ve Latin) eserlerin bibliyografyaya eklenmesi gerekmektedir.

Plin. epist.       (Genç Plinius) G. Plinius Caecilius Secundus, Epistulae; Kullanılan Metin ve Çeviriler:

Pliny, Letters. With an English translation by W. Melmoth, (rev. W. H. L. Hutchinson). London 1963 (The Loeb Classical Library).

Plinius, Genç Plinius’un Anadolu Mektupları. (Çev.) Ç. Dürüşken – E. Özbayoğlu. İstanbul 2001.

 

Epigrafik Derlemeler (Corpus)

Epigrafik derleme (corpus) eserlerin kısaltmaları için DGE (Diccionario Griego-Español) List III ve Suppl. III kullanılması önerilmektedir (http://dge.cchs.csic.es/lst/2lst3.htm).

Corpus içinde bulunan bir yazıta veya derleme içinde numara ile tanımlanmış bir ögeye atıf yapılacaksa;

I.Knidos, no. 6.                                              [İng.: I.Knidos, nr. 6.]

Eğer bir yazıtın belli bir satırına / satırlarına atıf yapılacaksa;

I.Knidos, no. 15 (sat. 2-3).                             [İng.: I.Knidos, nr. 15 (l. 2); I.Knidos, nr. 15 (ll. 2-3).]

Eğer Corpus metni içinde bir açıklamaya veya dipnota atıf yapılacaksa;

I.Knidos, 63.

I.Knidos, 52, dn. 12.                           [İng.: I.Knidos, 52 fn. 12]

 

Kaynakça için künye

I.Knidos = Blümel, W. (1992). Die Inschriften von Knidos, Teil I. Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, Bd. 41, Bonn.

 

 

Diğer Kısaltmalar

bk.

bakınız

dn.

dipnot

ca.

yaklaşık (circa)

vd.

ve devamı

et al.

ve diğerleri (et alii)

env.

envanter

fig.

figür(ler)

har.

harita

kat. no.

katalog numarası

kat.

katalog

krş.

karşılaştırınız

krş. örn.

karşılaştırma örneği/örnekleri

lev.

levha

ykl.

yaklaşık

Çev.

Çeviren

Ed./Eds.

Editör(ler)

no.

numara / numaralı öge

sat.

satır

Y.

yükseklik

U.

uzunluk

G.

genişlik

D.

derinlik

Ç.

çap

milattan önce

MS

milattan sonra

vol.

cilt / sayı

Hy.

harf yüksekliği

Paylaş!