Letoon Teras Duvarı Kazılarında Ele Geçen Doğu Sigillataları ile Lykia Bölgesi Kırmızı Astarlı Seramikler

Banu ÖZDİLEK

Arkhaia Anatolika 2. Sayı

Geliş Tarihi : 25.02.2019 | Kabul Tarihi : 02.05.2019

DOI : 10.32949/Arkhaia.2019.8 | Yayın Tarihi : 29.5.2019 19:30:50

Öz

Letoon araştırmaları kapsamında, Tümtüm Tepe’de gerçekleştirilen incelemeler, batı yamacın tiyatrodan kente doğru uzanan uç kesiminde yer yer izlenen bazı duvar kalıntılarının teraslamaya dönük yapısal özellikler göstermesi sebebiyle teras duvarlarında 2015 yılından bu yana kazı çalışmaları yapılmaktadır. Teras duvarı ve önünde bulunan Geç Antik Dönem Mekânlarının mimarisi ve kazı buluntularına yönelik bir yayın yapılmıştır. Seramiklerin tepeden akıntı ile gelen toprak içerisinden ele geçen belirsiz buluntu durumu dolayısıyla teras duvarı ve Geç Antik Dönem mekânları ile ilişkileri net olmamasına karşın geniş zaman aralığına tarihlenen, çeşitli formlarda zengin seramik grupları yerleşimin seramik çeşitliliğine ışık tutmaktadır. Klasik Dönem’den Geç Antik Dönem’e kadar olan seramikler dönemleri ve tiplerine göre ayrılarak çalışılmakta olup, bu makalenin konusu olarak Roma Dönemi seramikleri belirlenmiştir. Roma Dönemi seramikleri içerisinde, “Doğu Sigillataları’ndan”; DSA, DSB, DSC Grubu ve Lykia Bölgesi yerel kırmızı astarlı seramikleri yer almaktadır. Bu çalışma ile Lykia Bölgesi’deki Roma Dönemi’ndeki seramik ticareti, üretim ve kentler arasındaki ilişkilerin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu sonuçlar ışığında, ticarete, üretim ekonomisine, tekniğe, kentler arasındaki ilişkilere bir bakış sağlanmaya çalışılmıştır. 

Adak 1997

I. Adak, Zeugma Sigillataları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1997.

Anderson-Stojanović 1992

V. R. Anderson-Stojanović, Stobi: The Hellenistic and Roman Pottery, Princeton, 1992.

Akın 2012

F. Akın, Rhodiapolis Seramikleri Roma Dönemi Tabakları, Çanakları ve Kaseleri 2006-2011 Buluntuları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2012.

Atik 1995

N. Atik, Die Keramik aus den Südthermen von Perge, IsttMit-BH 33, Tübingen, 1995.

Atik-Korkmaz 2013

S. Atik-Korkmaz, “Letoon”, Eds. G. Çulcuoğlu et al. Unesco World Heritage in Turkey, Ankara, 2013, 201-217.

Atik-Korkmaz 2016

S. Atik-Korkmaz, “Ana Tanrıçanın Kutsal Alanı: Letoon”, Eds. H. İşkan- E. Dündar. Lukka’dan Likya’ya Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi, İstanbul, 2016, 186-205.

Beyll et al 1993

D. Beyll – U. Outschar – F. Soykal, Terra Sigillata aus der Marienkirche in Ephesos: Erste Zwischenbilanz, Österreichisches Archäologisches Institut Berichte und Materialien 5, Wien, 1993.

Berndt 2003

V. M. Berndt, Funde aus dem Survey auf der Halbinsel von Milet (1992-1999): Kaiserzeitliche und frühbyzantinische Keramik, Leidorf, 2003.

Bounegru 2003

O. Bounegru, “La production des ateliers de céramique de Pergame (vallée de Kestel): un aperçu général”, Eds. C. Abadie-Reynal. Les Ceramiques en Anatolie aux Epoques Hellenistique et Romaine. Actes de la Table Ronde d’Istanbul, 22-24 mai 1996. Varia Anatolica XV (2003), 137-140.

Bounegru – Erdemgil 1998

O. Bounegru – S. Erdemgil, “Terra-Sigillata-Produktion in den Werkstätten von Pergamon-Kestiostal-Vorläufiger Bericht”, IstMitt 48 (1998), 263-277.

Bourgarel et al. 1992

A. Bourgarel – H. Metzger – G. Siebert, “La Région Nord du Létoon”, Fouilles de Xanthos IX (1992), 61-64.

Civelek 2010

A. Civelek, “Red Slip Ware from Tralles Excvations”, Colloquium Anatolicum IX (2010), 169-191.

Conze 1903

A. Conze, Kleinfunde aus Pergamon, Berlin, 1903.

Crowfoot 1957

G. M. Crowfoot, “Terra Sigillata General List”, Eds. J. W. Crowfoot – G. M. Crowfoot – K. M. Kenyon. The Objects from Samaria. Samaria-Sebaste, Reports of the Work III (1957), 306-357.

des Courtils 2003

J. des Courtils, Guide de Xanthos et du Letoon, İstanbul, 2003.

Dündar 2016

E. Dündar, “Likya’da Seramik: Üretim ve Ticarete Genel Bir Bakış”, Eds. H. İşkan- E. Dündar. Lukka’dan Likya’ya Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi, İstanbul, 2016, 493-504.

Eisenmenger – Mader 1995

U. Eisenmenger – I. Mader, “Bericht über die Arbeiten an der Keramik”, İçinde: J. Borchhardt, “Bericht der Grabungskampagne in Limyra 1993”, 16. KST-II, 1995, 239-240.

Erol 2004

D. Erol, Tralleis Kenti Kazılarında Ele Geçen Baskılı Terra Sigillata. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 2004.

Fırat 1999

N. Fırat, Perge Konut Alanı Keramiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1999.

Gassner 1997

V. Gassner, Das Südtor der Tetragonos-Agora. Keramik und Kleinfunde, Ephesos XIII/1, Wien, 1997.

Gunneweg et al. 1983

J. Gunneweg – I. Perlman – J. Yellin, The Provenience, Typology and Chronology of Eastern Terra Sigillata, Qedem 17, Jerusalem, 1983. 

Güngör 2005

E. Güngör, Metropolis Kenti Ada 7 İçerisindeki Konut Seramiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2005.

Hayes 1972

J. Hayes, Late Roman Pottery, London, 1972.

Hayes 1973

J. Hayes, “Roman Pottery from the South Stoa and Corinth” Hesperia 42 (1973), 416-470. 

Hayes 1983

J. Hayes, “The Villa Dionysos Excavations, Knossos: The Pottery”, BSA 78 (1983), 97-169.

Hayes 1985

J. Hayes, Enciclopedia Dell’Arte Antica, Classica E Orientale: Atlante delle forme Ceramiche II. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (Tardo ellenismo e primo impero), Ed. G. P. Carratelli. Istituto Della Enciclopedia Italiana, Roma, 1985.

Hayes 1991

J. Hayes, Paphos. The Hellenistic and Roman Pottery, Nicosia, 1991.

Hayes 1997

J. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London, 1997.

Hayes 2008

J. Hayes, Roman Pottery: Fine-Ware Imports, Agora XXXII, Princeton, 2008.

Hellström 1965

P. Hellström, Pottery of Classical and later date, terracotta lamps and glass. Labraunda. Swedish Excavations and Researches. Vol II. Part 1. Finds, Lund, 1965.

Işın 2008

G. Işın, “The Preliminary Report on the Hellenistic Pottery of Patara from the Tepecik Hill Excavations”, Asia Minor Studien 55 (2008), 157-171.

Işın 2011

G. Işın, “Antik Çağda Lykia Bölgesi Seramikleri Ticaret ve Üretim Sorunları Üzerine Düşünceler (M.Ö. 8. yüzyıl – M.S. 2. yüzyıl)”, Mediterra 2011, Uluslararası Katılımlı Akdeniz’de Seramik Kültürü Sempozyumu (14-16 Kasım 2011, Adrasan), Antalya, 2011.

Işın et al. 2015

G. Işın – T. Takaoğlu – K. Sezgin – T. Yücel, “Tlos Seramikleri”, Ed. T. Korkut. Arkeoloji, Epigrafi, Jeoloji, Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu, Ankara, 2015, 148-212.

Johansen 1971

C. F. Johansen, “Les terres sigilées orientales”, Eds. A. P. Christensen - C. F. Johansen. Les Poteries Hellénistiques et les Teres Sigilées Orientales, Hama III/ 2 (1971), 55-204.

Jones 1950

F. F. Jones, “The Pottery”, Ed. H. Goldman. Excavations at Gözlükule, The Hellenistic and Roman Periods, Tarsus, Vol. 1, New Jersey, 1950, 149-296.

Kaya 2007

İ. Kaya, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarında Ele Geçen Sigillata ve Red Slip (Kırmızı Astarlı) Seramikler (1998-2004). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2007.

Kenrick 1985

P. M. Kenrick, The Fine Pottery, Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice) Bd. III 1, London, 1985.

Kenyon 1957

K. M. Kenyon, “Roman and Later Wares, Terra Sigillata”, Eds. K. M. Kenyon – G. M. Crowfoot – J. W. Crowfoot. The Objects from Samaria. Samaria – Sebaste: Reports of the Work of the Joint Expedition in 1931 – 1933 and of the British Expedition in 1935 Bd. 3, London, 1957, 281-306.

Knipowitsch 1929

T. Knipowitsch, Untersuchungen zur Keramik römischer Zeit aus den Griechenstädten an der Nordküste des Schwarzen Meeres, Vol. I. Die Keramik römischer Zeit aus Olbia in der Sammlung der Eremitage, Frankfurt, 1929.

Korkut – Grosche 2007

T. Korkut – G. Grosche, Das Bouleuterion von Patara. Versammlungsgebäude des lykischen Bundes, Patara 2/1, İstanbul, 2007.

Korkut – Işın 2015

T. Korkut – G. Işın “ Fethiye Müzesi’nden Bir Grup Tlos Seramiği”, Ed. T. Korkut. Arkeoloji, Epigrafi, Jeoloji, Doğa ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu, Ankara, 2015, 213-227.

Ladstätter 2000

S. Ladstätter, “Ein flavischer Fundkomplex aus dem Hanghaus 2 von Ephesos”, Acta RCRF 36 (2000), 97-104.

Ladstätter 2003

S. Ladstätter, “Keramik”, Ed. H. Tür. Hanghaus 1 in Ephesos, Ephesos VIII/4, 2003, 22-85.

Ladstätter 2005

S. Ladstätter, “Keramik”, Ed. H. Tür. Hanghaus 2 in Ephesos, Ephesos VIII/6, 2005, 230-358.

Ladstätter 2008

S. Ladstätter, “Funde”, Eds. M. Steskal – M. La Torre. Das Vediusgymnasium in Ephesos. Archäologie und Baubefund. Ephesos XIV/1, Wien, 2008, 97-189.

Lemaitre et al. 2013

S. Lemaitre – S. Y. Waksman,– M. C. Arqué – E. Pellegrino – C. Rocheron – B. Yener-Marksteiner, “Identités régionales et spécificités locales en Lycie antique: l’apport des céramiques culinaire”, Eds. P. Brun - L. Cavalier – K. Konuk – F. Prost. Eupolia. La Lycie et la carie antiques. Dynamiques des territoires, échanges et identités. Actes du colloque de (Bordeaux 5-7 November 2009), Bordeaux, 2013, 189-212.

Le Roy 1990a

C. Le Roy, “Létoon”, Anatolie Antique. Fouilles françaises en Turquie. Catalogue de l’exposition, Paris, 1990, 28-30.

Le Roy 1990b

C. Le Roy, “La source sacrée du Létoon de Xanthos et son dépot votif”, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1988, 1990, 125-131.

Loeschke 1912

S. Loeschke, “Sigillata Töpfereien in Çandarlı”, AM 37 (1912), 344-407.

Lund 2003

J. Lund, “Eastern Sigillata B: A Ceramic Fine Ware Industry in the Political and Commercial Landscape of the Eastern Mediterranean”, Ed. C. Abadie-Reynal. Les Ceramiques en Anatolie aux Epeques Hellenistique et Roamine. Actes de la Table Ronde d’ (22-24 Mai 1996), Publications de l’Institut Français d’Études Anatoliennes, İstanbul, 2003, 125-136.

Mader 1996

I. Mader, “Keramik der Feldforschungen im Gebiet von Kyaneai aus den Jahren 1989-1992”, Ed. F. Kolb. Lykische Studien 3, Die Siedlungskammer von Kyaneai in Lykien Bericht über Feldforschungen im Yavu-Bergland im Sommer 1992, Bonn, 1996, 87-127.

Mader 1998

I. Mader, “Keramik der Feldforschungen auf dem Gebiet von Kyaneai. Teil II: Die Funde aus den Jahren 1993/94”, Ed. F. Kolb. Lykische Studien 4. Feldforschungen auf dem Gebiet von Kyaneia (Yavu-Bergland)Ergebnisse der Kampagnen 1993/94, Asia Minor Studien 29 (1998), 91-123.

Marksteiner et al. 2007

T. Marksteiner – S. Lemaitre – B. Yener-Marksteiner, “Keramik aus der Sondage 5 in der Weststadt von Limyra” ÖJA 76 (2007), 236-276.

Meriç 2002

R. Meriç, Späthellenistisch-römische Keramik und Kleinfunde aus einem Schachtbrunnen am Staatsmarkt in Ephesos, Ephesos IX/3, Wien, 2002.

Meyer-Schlichtmann 1988

C. Meyer–Schlichtmann, Die pergamenische Sigillata aus der Stadtgrabung von Pergamon. Mitte 2. Jh. V. Chr.-Mitte 2. Jh. n. Chr., Pergamenische Forschungen 6, Berlin, 1988.

Mitsopoulos-Leon 1991

V. Mitsopoulos-Leon, Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos. Kleinfunde. 1. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit, Ephesos IX/2.2, Wien, 1991.

Oswald – Pryce 1966

F. Oswald – T. D. Pryce, An Introduction to the Study of Terra-Sigillata, London, 1966.

Öner 1997

E. Öner, “Eşen Ovasının Alüvyal Jeomorfolojisi ve Likya Antik Kentleri”, A. Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 6 (1997), 203-242.

Özdemir 2009

B. Özdemir, Patara Roma Dönemi Günlük Kullanım Seramikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2009.

Özdilek 2012

B. Özdilek, Lykia’da Gün Yüzüne Yeni Çıkartılan Rhodiapolis Tiyatrosu, Fethiye, 2012.

Özdilek 2015

B. Özdilek, “Andriake Sinagogu’ndan Seçilmiş Örneklerle Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiklerine Genel Bir Bakış”, Cedrus III (2015), 89-117.

Özdilek 2017a

B. Özdilek, “Andriake Sinagogun’dan Ele Geçen DSA Grubu Seramikleri”, Cedrus V (2017), 337-395.

Özdilek 2017b

B. Özdilek, “Andriake Limanından Ele Geçen Doğu Sigillata C Grubu Pergamon-Çandarlı Sigillataları” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 40 (2017), 260-276.

Özdilek 2018

B. Özdilek, “Andriake Limanı’ndan Tralleis Üretimi Doğu Sigillata B Grubu Seramikleri”, Eds. M. Arslan – F. Baz. Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi’nin Arasında Prof. Dr. Vedat Çelgin’in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler, İstanbul, 2018, 635-658.

Özdilek – Atik-Korkmaz 2018

B. Özdilek – S. Atik-Korkmaz, “Letoon Teras Duvarları ve Geç Antik Dönem Mekânları 2015-2017 Yılları Kazı Buluntuları”, Cedrus VI  (2018), 395-433.

Özdilek et al. 2018

B. Özdilek – B. Demirtaş – M. Daşdemir, “ Tümtüm Tepe Ana Kaya Alanı ve Teras Duvarı Kazıları”, İçinde: S. Atik-Korkmaz, “Letoon 2016”, 39. KST-III, 2018, 405-420.

Poblome 1999

J. Poblome, Sagalassos Red Slip Ware: Typology and Chronology, Ed. M. Waelkens. Studies in Eastern Mediterranean Archaeology II, Turnhout, 1999.

Pellegrino 2002

E. Pellegrino, “Le matériel céramique issu des fouilles menées en 1995 et 2000 sur l’acropole lycienne de Xanthos”, Anatolia Antiqua X (2002), 245-260.

Pellegrino 2004

E. Pellegrino, “Note sur un dépotoir de céramique du IIIe ap. J.C. et la datation de la résidence du Nord-Est de l’acropole lycienne de Xanthos”, Anatolia Antiqua XII (2004), 123-143.

Robinson 1959

H. S. Robinson, Pottery of the Roman Period: The Athenian Chronology, Agora V, Princeton, 1959.

Rocheron – Blanco 2014

C. Rocheron – T. Blanco, “Les céramiques communes de la fin de l’Antiquité a Xanthos: Continuité ou Innovation?”,  Eds. N. Poulou-Papadimitriou – E. Nodarou – V. Kilikoglou. The Mediterranean: A Market Without Frontiers, BAR. LCRW 4 IntSer 26/16 (2014), 685-692.

Rückert 2003

B. Rückert, “Zur Keramik aus den Weststandtgrabungen”, İçinde: T. Marksteiner, “Bericht der Grabungskampagne in Limyra 2002”, 25. KST-I, (2003), 60-61.

Rückert 2007

B. Rückert, “Keramik aus den Sondagen 9, 30 und 31 in Limyra”, Ed. S. Lemaitre. Céramiques Antiques en Lycie (VIIe S.a.C. – VIIe S.p.C). Les Produits et les Marches. Actes de la Table-Ronde de Poitiers (21-22 Mars 2003), Études 16, 2007, 24-76.

Sackett 1992

L. H. Sackett, “Roman Pottery. Knossos from Greek City to Roman Colony”, Excavations at the Unexplored Mansion II. BSA. Suppl. 21 (1992), 147-256.

Schäfer 1962

J. Schäfer, “Terra Sigillata aus Pergamon”, AA (1962), 777-802.

Slane 1990

K. W. Slane, The Sanctuary of Demeter and Kore: The Roman Pottery and Lamps, Corinth XVIII/II, Princeton, 1990.

Slane 1997

K. W. Slane, The Hellenistic and Roman Pottery: The Fine Wares, Tell Anafa II, 1997.

Sezgin 2017

K. Sezgin, Tlos Antik Kenti Stadyum Alanı Seramikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2017.

Şahin – Özbey 2017

M. Şahin – A. S. Özbey, Apollonia a. R. Araştırmaları I: Nekropol Kazıları, Bursa, 2017.

Technau 1929

W. Technau, “Griechische Keramik im Samischen Heraion”, AM 54 (1929), 49-50.

Tekkök-Biçken 1996

B. Tekkök-Biçken, The Hellenistic and Roman Pottery from Troia: Second Century B.C. to Sixth Century A.D., Ann Arbor, 1996.

Uygun 2011

Ç. Uygun, Tepecik Kırmızı Astarlı Seramikleri (İ.Ö. 2. YY-İ.S. 4. YY), Patara IV/2, İstanbul, 2011.

Ünlütürk 2011

B. Ünlütürk, Patara Yerel Üretim Seramiklerin Analiz ve Ayağa Kaldırma Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2011.

Vanderhoeven 1989

M. Vanderhoeven, Les Terres Sigillées (1966-1972) Fouilles d’Apamée de Syrie IX.1, Bruxelles, 1989.

Vapur 2011

Ö. Vapur, “Menderes Magnesiası Theatron Kazısı Seramik Buluntuları”, Anadolu/Anatolia 37 (2011), 143-193.

Waagé 1948

F. O. Waagé, “The Pottery”, Ed. G. W. Elderkin. Antioch on the Orontes I: The Excavations of 1932 -1934, Princeton, 1948.

Williams 1989

C. Williams, Anemurium. The Roman and Early Byzantine Pottery, PIMS Vol 16, 1989.

Wintermeyer 2004

U. Wintermeyer, Didyma. Die hellenistische und frühkaiserzeitliche Gebrauchskeramik auf Grundlage der Stratifizierten Fundkeramik aus dem Bereich der Heiligen Strasse, Mainz am Rhein, 2004.

Yener-Marksteiner 2009

B. Yener-Marksteiner, “Surveys in Andriake in 2008”, Anmed 7 (2009), 105-107.

Yener-Marksteiner 2012

B. Yener-Marksteiner, “Frühkaiserzeitliche Sigillata der Weststadt grabung in Limyra 2002-2003”, Ed. M. Seyer. 40 Jahre Grabung Limyra Akten des internationalen Symposions Wien, Wien, 2012, 371-386.

Yener-Marksteiner 2013

B. Yener-Marksteiner, “Vorläufige Ergebnisse der Untersuchungen der Keramik funde des Andriake Surveys”. Ed. O. Henry. Carian Identity and Carian Language. Bordeaux, 2013, 13-20.

Yıldız 2012

V. Yıldız, “Tarsus Cumhuriyet Alanı Kazılarında Bulunan Doğu Sigillataları A Grubu Seramikleri”, Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu (04-07 Kasım 2009), Akmed, 2012, 521-539.

Yıldız 2016

V. Yıldız, “Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Roma Seramiği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14/2 (2016), 252-273.

Yılmaz 2008

Z. Yılmaz, “Die Keramik der spӓthellenistischen, kaiserzeitlichen, spӓtantiken und frühbyzantinischen Epoche (Ende 2.Jh. v. Chr.-7.Jh. n. Chr.)”, Lykische Studien 8 (2008), 105-172.

Zabehlicky-Schefenegger 2003

S. Zabehlicky-Schefenegger, “C. Sentius and his Commercial Connections”, Ed. C. Abadie-Reynal. Les Ceramiques en Anatolie aux Epoques Hellenistique et Romaine: Actes de la Table Ronde d’Istanbul 23-24 mai 1996, Varia Anatolica XV (2003), 117-119.

Zahn 1904

R. Zahn, “Thongeschirr”, Eds. T. Wiegand – H. Schrader. Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren (1895-1898), Berlin, 1904, 394-468. 

Zelle 1997

M. Zelle, Die Terra Sigillata aus der Westtor-Nekropole in Assos, Asia Minor Studien 27, Bonn, 1997.

Zoroğlu 1986

L. Zoroğlu, “Samsat’da Bulunan Doğu Sigillataları ilk Rapor”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 (1986), 61-100.

Zoroğlu 2000

L. Zoroğlu, “Problems on the Tarsian Hellenistic and Early Roman Pottery I: Red Glazed Pottery”, E EΠІΣΤHMONIKH ΣYNANTHΣH ΓIA THN EΛΛHNIΣTIKH KEPAMIKH Π PAKTIKA, 2000, 199-203.

Zoroğlu 2003

L. Zoroğlu, “Doğu Sigillataların İmalat Yerleri ve Dağılım Sorunu”, Ed. C. Abadie-Reynal. Les Ceramiques en Anatolie aux Epoques Hellenistique et Romaine: Actes de la Table Ronde d’Istanbul 23-24 mai 1996, Varia Anatolica XV, Paris, 2003, 121-123.

B. Özdilek, “Letoon Teras Duvarı Kazılarında Ele Geçen Doğu Sigillataları ile Lykia Bölgesi Kırmızı Astarlı Seramikler”, Arkhaia Anatolika 2 (2019), 52-83 DOI: 10.32949/Arkhaia.2019.8

Paylaş!