Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları

Erdoğan ASLAN

Arkhaia Anatolika 1. Sayı

Geliş Tarihi : 27.06.2018 | Kabul Tarihi : 09.08.2018

DOI : 10.32949/Arkhaia.2018.3 | Yayın Tarihi : 15.11.2018 18:20:59

Özet

Antalya İli Demre İlçesi sınırları içinde yer alan Kekova Adası üzerinde yapılan yüzey araştırmalarında üç adet yerleşim birimi ve bu yerleşim birimlerinde de dört kilise tespit edilmiştir. Bu kiliselerde çok sayıda liturjik taş eser bulunmakta ancak sadece iki tanesinde, çoğu kırılmış durumda toplam sekiz adet korinth başlığı bulunmuştur. Çalışmamıza konu olan başlıklar önce buluntu yerine göre ele alınmış, daha sonra stilistik özellikleri bakımında beş farklı gruba ayrılmış ve benzerlerinden yola çıkılarak tarihlendirilmeleri yapılmıştır. Değerlendirmesi yapılan başlıkların tamamı MS 5. yy’ın ikinci yarısı ile MS 6. yy’ın ilk yarısı arasına tarihlendirilmiştir.

Aslan 2015

E. Aslan, “2012-2013 Yılı Kekova Sualtı Araştırmalarında Bulunan Amphoraların Tipolojik Değerlendirmeleri”, Olba XXIII (2015), 321-369.   

Aydın 2014

A. Aydın, “Adana ve Mersin Müzeleri’ndeki Figürlü Başlıklar”, Olba XXII (2014), 369-391.

Baranaydın 2016

F. Baranaydın, Ayasuluk Tepesi Korinth Başlıkları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,  İzmir, 2016.

Cumalıoğlu 2011

A. Cumalıoğlu, Hadrianoupolis ve Çevresi Geç Antik- Erken Bizans Mimari Plastik Örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2011.

Elton et al. 2009

H. Elton – M. Jackson – G. Mietke – J. Newhard – L. Özgenel – E. Twigger, “Alahan’da (ISAURYA) Bir Roma Kentinin Keşfi”, Olba XVII, (2009), 83-116.

Foss 1994

C. Foss, “The Lycian coast in the Byzantine age”, Dumbarton Oaks Papers, 48, (1994), 1-52.

Öztaşkın – Sertel 2017

G. K. Öztaşkın – S. Sertel, “Olympos Bizans Dönemi Sütun Başlıkları ve Kaideleri”, Ed. B. Yelda Olcay Uçkan. Olympos I 2000-2014 Araştırma Sonuçları, İstanbul, 2017, 79-116.

Öztürk-Çekilmez 2016

N. Öztürk – M. Çekilmez, “2014 Yılı Myra-Andriake Liman Yerleşimi C Kilisesi Kazı Çalışmaları”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Vol. 35 (2016), 192-209.

Mert – Niewöhner 2010

İ. H. Mert – P. Niewöhner, “Blattkapitelle in Konya. Lykaonien zwischen Sidamaria und Binbirkilise” IstMitt 60 (2010), 373-410.

Radt 1988

W. Radt, Pergamon: Geschichte und Bauten Funde und Erforskung einer Antiken Metropole, Köln, 1988.

Söğüt – Taşkıran 2014

B. Söğüt – M. Taşkıran, “Stratonikeia’dan Augustus Dönemi Mısır Etkili Korinth Başlıkları” Olba XXII (2014), 189-211.

Tekinalp 2000

V. M. Tekinalp, Geç Antik Dönem Sonrasında ve Ortaçağ’da (M.S.4.-14. yy) Andriake Kenti. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000.

Türker 2018

A. Ç. Türker, Byzantine Architectural Sculpture in Çanakkale, Research into the Early Chiristian and Byzantine Periods on the Valleys that reached the Hellespont I, İstanbul, 2018.

E. Aslan, “Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları”, Arkhaia Anatolika 1 (2018), 52-60. DOI: 10.32949/Arkhaia.2018.3

Paylaş!